24h ambulatorno merenje krvnog pritiska po Holteru

24H HOLTER PRITISKA
holter pritiska novi sad


Holter pritiska je neinvazivna metoda koja koristi mobilni uređaj koji automatski meri krvni pritisak u periodu od 24 časa u pravilnim vremeskim razmacima (u toku dana iznose 30 minuta, a tokom noći 60 minuta).

 

Uređaj je male težine, jednostavan za nošenje, tih i programiran da izvršava merenja u toku 24h. Ne ometa vas u vršenju svakodnevnih aktivnoIndikacije za 24-časovni AMP monitoring su:  • sumnja na „hipertenziju belog mantila“ (porast krvnog pritiska javlja se zbog straha od   doktora, a ne zbog oboljenja)
  • kod novootkrivenih hipertenzija (radi uvida u vrednosti i varijacije vrednosti krvnog pritiska tokom dana i noći)
  • kod bolesnika sa graničnom ili labilnom hipertenzijom,
  • kod bolesnika kod kojih se zahteva rigorozna regulacija krvnog pritiska zbog povećanog kardiovaskularnog rizika (dijabetes, prethodni moždani udar),
  • kod bolesnika kod kojih postoje velike razlike u rezultatima merenja krvnog pritiska kod kuće i u ordinaciji (maskirana hipertenzija),
  • kod rezistentne hipertenzije, uprkos redovnom uzimanju terapije,
  • kod oštećenja ciljnih organa i njihovom pogoršanju uprkos dobro kontrolisanoj hipertenziji merenoj u ambulantnim uslovima,
  • kod hipertenzije u trudnoći (sumnja na preeklampsiju i predviđanje toka hipertenzije),
  • kod sumnje na paroksizme hipertenzije (feohromocitom),
  • kod odluke od antihipertenzivnoj terapiji kod starijih bolesnika,
  • kod provere efekta terapije (sprečavanje naglih jutarnjih skokova pritiska),
  • kod sumnje na sinkopu ili ortostatsku hipotenziju (disfunkcija autonomnog nervnog sistema),
  • kod dijagnostike „non- dipping“ fenomena.

  • Saznaj više
  Saznaj više

  Na osnovu merenja AMP monitoringom povišene vrednosti smatraju sledeće:

  • srednja vrednost za 24 časa iznad 130/80 mmHg,
  • srednja vrednost u toku dnevne faze iznad 135/85 mmHg,
  • srednja vrednost u toku noćne faze (san) iznad 120/70 mmHg.

  Aparati koji se u upotrebljavaju u našoj ordinaciji zadovoljavaju standarde American Association for the Advancament of Medical Instrumentation (AAMI) i British Hypertension Society (BHS).

  Neophodna uputstva:  • Merenje  izvoditi u toku normalnog radnog dana za pacijenta
  • Svaki  pacijent dobija:
   • usmeno i pisano uputstvo o načinu merenja krvnog pritiska,
   • uputstvo o vođenju dnevnika svojih dnevnih aktivnosti, uzimanju terapije i vremenu sna).
  • U toku merenja ruku držati u mirnom stavu i ne savijati je.
  • Ne preporučuje se fizička aktivnost u vidu vežbanja i vožnja.
  • Od pacijenta tražiti podatke o neobičnim događajima tokom dana kada je nosio uređaj kao i o dužini i kvalitetu sna.
  • Ako pacijent ima aritmiju ili tremor ili slabo punjen puls rezultati merenja mogu da budu nepouzdani. Većina aparata je programirana da ponovi merenje ukoliko je registrovana greška.
  • Za analizu 24-časovnog AMP neophodno preko 85 % validnih merenja i da odnos validnih merenja bude sličana za dnevnu i noćnu fazu. U suprotnom potrebno je ponoviti merenja.
  • Komplikacije prilikom nošenja aparata su blage i retko se pojavljuju u vidu manjih modrica po koži ispod manžetne kao i problemi sa snom zbog noćnih merenja.

  • Saznaj više
  Saznaj više

   Poznato je da vrednost krvnog pritisa pada tokom noći za oko 15 % i javlja se i kod normotenzivnih i kod hipertenzivnih osoba. Na osnovu gore navedenog svi pacijenti se dele na:

  “DIPPERS” oni kod kojih postoji razlika u dnevnim i noćnim vrednostima veća od 10 %.

  “NON-DIPPERS” oni pacijenti kod kod kojih ova razlika ne postoji ili je manja od 10 %


  Razlog ovoj pojavi još nije otkriven, ali „non-dipping“ fenomen predstavlja značajan faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija. Srčani i cerebrovaskularni događaji imaju najveću učestalost u ranim jutarnjim časovima zbog mogućeg skoka krvnog pritiska, povećane agregabilnosti trombocita, aktivacije simpatikusa i smanjene fibrinolitičke aktivnosti.

  Samomerenje krvnog pritiska kod kuće može da bude od značaja, jer je jeftina, lako izvodljiva i daje podatke tokom različitih dana u svakodnevnom okruženju. Normalne vrednosti krvnog pritiska merene AMP monitoringom su niže od vrednosti koje se dobijaju merenjem kod kuće.


  Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

  Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


  Prijavi se na naš Newsletter!

  Call Now Button